Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Phần mềm Đất Cảng, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Phần mềm Đất Cảng dưới tên miền chính thức là www.phanmemdatcang.com. Phần mềm Đất Cảng sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.phanmemdatcang.com và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Phần mềm Đất Cảng nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Phần mềm Đất Cảng có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Phần mềm Đất Cảng có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website của Phần mềm Đất Cảng. Nếu Người dùng Phần mềm Đất Cảng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Phần mềm Đất Cảng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Phần mềm Đất Cảng đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Phần mềm Đất Cảng, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Phần mềm Đất Cảng.

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Việc Người dùng Phần mềm Đất Cảng lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Phần mềm Đất Cảng đồng nghĩa với việc Người dùng Phần mềm Đất Cảng chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website của Phần mềm Đất Cảng. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Phần mềm Đất Cảng, Người dùng Phần mềm Đất Cảng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Phần mềm Đất Cảng thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Phần mềm Đất Cảng tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Phần mềm Đất Cảng có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập của Người dùng Phần mềm Đất Cảng vào hệ thống dịch vụ của Phần mềm Đất Cảng khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Phần mềm Đất Cảng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Phần mềm Đất Cảng phản ánh tiêu cực về hoạt động của Người dùng Phần mềm Đất Cảng hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Phần mềm Đất Cảng khi sử dụng sản phẩm mà Phần mềm Đất Cảng nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Phần mềm Đất Cảng, quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng sản phẩm, Phần mềm Đất Cảng có quyền yêu cầu Người dùng Phần mềm Đất Cảng cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Phần mềm Đất Cảng có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Phần mềm Đất Cảng cũng như cộng đồng.

TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phần mềm Đất Cảng có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Phần mềm Đất Cảng trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Phần mềm Đất Cảng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Phần mềm Đất Cảng vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng Phần mềm Đất Cảng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Phần mềm Đất Cảng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Phần mềm Đất Cảng sử dụng website để phá hoại một website khác.

e) Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

f) Người dùng Phần mềm Đất Cảng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

g) Người dùng Phần mềm Đất Cảng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Phần mềm Đất Cảng khác của phanmemdatcang.com.

h) Người dùng Phần mềm Đất Cảng bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Phần mềm Đất Cảng. Trường hợp bị tấn công Phần mềm Đất Cảng sẽ tạm ngừng website của Người dùng Phần mềm Đất Cảng trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

i) Người dùng Phần mềm Đất Cảng có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

k) Người dùng Phần mềm Đất Cảng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

l) Người dùng Phần mềm Đất Cảng có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Phần mềm Đất Cảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

m) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

n) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Phần mềm Đất Cảng sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của sản phẩm, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Người dùng Phần mềm Đất Cảng sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống Phần mềm Đất Cảng, … có nghĩa là Người dùng Phần mềm Đất Cảng đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Phần mềm Đất Cảng hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Phần mềm Đất Cảng chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Phần mềm Đất Cảng đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Phần mềm Đất Cảng được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Phần mềm Đất Cảng có trách nhiệm thông báo ngay Phần mềm Đất Cảng khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Phần mềm Đất Cảng để Phần mềm Đất Cảng có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Phần mềm Đất Cảng. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Phần mềm Đất Cảng có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Phần mềm Đất Cảng hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Phần mềm Đất Cảng luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Phần mềm Đất Cảng sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Phần mềm Đất Cảng.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Phần mềm Đất Cảng không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Phần mềm Đất Cảng trên các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của người dùng Phần mềm Đất Cảng. Đồng thời, Phần mềm Đất Cảng không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Phần mềm Đất Cảng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Phần mềm Đất Cảng sau khi Phần mềm Đất Cảng đã bàn giao cho Người dùng Phần mềm Đất Cảng.

Phần mềm Đất Cảng chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ Phần mềm Đất Cảng; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Phần mềm Đất Cảng hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Phần mềm Đất Cảng vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Phần mềm Đất Cảng.

Như một điều kiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ này, Người dùng Phần mềm Đất Cảng đồng ý rằng Phần mềm Đất Cảng, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Phần mềm Đất Cảng sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Phần mềm Đất Cảng hay sử dụng các Dịch vụ khác của Phần mềm Đất Cảng.

Phần mềm Đất Cảng khuyến nghị Người dùng Phần mềm Đất Cảng nên tìm hiểu đối tác bên thứ 3 thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Phần mềm Đất Cảng không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm, dịch vụ Bên thứ 3 của Người dùng Phần mềm Đất Cảng sau khi sử dụng dịch vụ của Phần mềm Đất Cảng.

Phần mềm Đất Cảng sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp khách hàng cố tình vi phạm chính sách sử dụng của Facebook, Google, … hay bất cứ bên thứ ba nào gây hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm khi đã được hỗ trợ thông báo, hướng dẫn sử dụng trước từ phía Phần mềm Đất Cảng

ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phần mềm Đất Cảng cung cấp các sản phẩm và các tính năng đi kèm trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Phần mềm Đất Cảng sẽ không bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Phần mềm Đất Cảng và các nhân viên của Phần mềm Đất Cảng sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Sản phẩm và Dịch vụ của Phần mềm Đất Cảng luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Phần mềm Đất Cảng cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng Phần mềm Đất Cảng có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Phần mềm Đất Cảng.vn. Tuy nhiên, Phần mềm Đất Cảng có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Phần mềm Đất Cảng bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn.

GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Phần mềm Đất Cảng vui lòng nào gửi về Phần mềm Đất Cảng theo các phương thức sau:

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 07 999 23 146

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Phần mềm Đất Cảng sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Phần mềm Đất Cảng, trường hợp cần thiết, Phần mềm Đất Cảng có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Phần mềm Đất Cảng sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Phần mềm Đất Cảng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Phần mềm Đất Cảng, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế giải quyết

>> Ngoài dịch vụ thiết kế website, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác dưới đây:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *